Технолошки факултет

На Технолошком факултету све лабораторије су опремљене најсавременијим уређајима за испитивања на којима се спроводи научно-истраживачки рад наставника и сарадника те практичне лабораторијске вежбе студената на свим циклусима студија.

Важно је истаћи да је Технолошки факултет Зворник у претходном периоду у оквиру пројекта „Модернизација Универзитета у Источном Сарајеву“ добио лабораторијску опрему у вриједности од око четири милиона марака, при чему су значајно побољшани услови за даљи образовни и научно-истраживачки рад на овој установи.

У оквиру факултета као дио организационе јединице формиран је „Институт хемијско инжењерство, технологију и екологију“ који је регистрован код Mинистарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво као научно-истраживачка организација без својства правног лица. Правилником о раду научно-истраживачких центара организационих јединица Универзитета у Источном Сарајеву (бр. 01-С-459-1-XXXVIII/17 од 30.11.2017.) регулисан је рад „Центра за технологију производње хране“. У Центру се обављају основна, примјењена и развојна истраживања, истраживања у функцији образовно-наставне дјелатности, оспособљавање кадра за научно-истраживачки рад, те активности по захтјеву привреде.

Факултет подржава научно-истраживачки рад и стручно усавршавање наставног особља, те обезбјеђује услове за спровођење научно-истраживачких активности, у складу са материјалним и другим могућностима. У претходним годинама наставници и сарадници факултета су били укључени у реализацију више научно-истраживачких пројеката из „TEMPUS“, ERASMUS+, HORIZON 2020 програма.

Један од посебних аспеката примјене науке у средини јесу активности са привредом. Факултет организује или сарађује у активностима привредних субјеката у заједници. Факултет реализује пројекте за привреду и индустрију, почев од пројектовања постројења и нових технологија, као и рјeшавања одређених проблема у индустрији и унапрјеђења постојећих технологија и процеса. Факултет посједује лиценцу за анализу воде (II категорија) и лиценцу за екологију. Један број запослених наставника има и личне (појединачне) лиценце за пројектовање.

Контакт:

email: sekretar@tfzv.ues.rs.ba  

+387 56 260 190
+387 56 261 072

http://www.tfzv.ues.rs.ba/