Пољопривредни факултет

Лабораторије Пољопривредног факултета Универзитета у Источном Сарајеву су снабдјевене потребном опремом за испитивање/мјерење, узорковање, као и пратећим прибором и резервним материјалом, неопходним за физичко – хемијске анализе узорака (у складу са проблематиком истраживања сваке од лабораторија). Опрему лабораторија чини уобичајена опрема потребна за рутинско функционисање и пословање лабораторије и сва остала неопходна опрема/ уређаји/ инструментариј. Лабораторије функционишу по принципу редовног планирања и праћења извршења плана, набавци нове опреме, хемикалија, одржавању, еталонирању и обуци особља које је задужено за исту. Кадровски потенцијал обезбеђује да лабораторије могу одговорити на сваки захтјев корисника, не само у погледу поузаданости и правовремености резултата испитивања него, посебно, у погледу стручног тумачења добијених резултата.

Крајњи корисници услуга лабораторија Пољопривредног факултета Универзитета у Источном Сарајеву су студенти (I, II, III циклус – за потребе обављања експерименталног дијела завршних, мастер и докторских радова), наставно и сарадничко особље (научно истраживачки рад – писање научних радова, пројектни задаци и сл.), као и услуге за трећа лица (привредни субјекти и сл.).

На Пољопривредном факултету Универзитета у Источном Сарајеву су опремљене сљедеће лабораторије:

  1. Лабораторија за контролу плодности земљишта,
  2. Лабораторија за биологију и микробиологију,
  3. Лабораторија за ратарство и сјеменарство,
  4. Лабораторија за испитивање квалитета сточне хране (анализа хране и хране за животиње; анализа квалитета млијека и млијечних производа; анализа квалитета жита и производа од жита),
  5. Лабораторија за заштиту биљака,
  6. Лабораторија за хемију (општа лабораторија за извођење вјежби у наставном процесу).

Контакт

email: office@pof.ues.rs.ba
Тел: +387 (0)57 340 401
Тел: +387 (0)57 342 701
Тел: +387 (0)57 490 401

http://www.pof.ues.rs.ba